Vedtægter

§1

Selskabets formål er at fremme transplantation og den dertil hørende forskning. Det er selskabets opgave at fremme samarbejdet mellem de involverede specialer og funktionsområder. Selskabet afholder videnskabelige møder og deltager i postgraduat undervisning. Selskabet skal ved sine aktiviteter fremme nationalt og internationalt samarbejde.

§2

Læger med interesse for transplantation kan optages som ordinære medlemmer af selskabet. Desuden kan sundhedspersonale, som er interesseret i selskabets formål, optages som ordinære medlemmer. Anmodning om optagelse sendes til sekretæren. Optagelse i selskabet sker efter godkendelse i bestyrelsen. Årets nye medlemmer annonceres mundtligt ved generalforsamlingen.

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen i enighed.

Repræsentanter for medicinalindustrien kan optages som associerede medlemmer i selskabet efter motiveret ansøgning til sekretæren og bestyrelsens godkendelse. Firmamedlemmernes medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Stk. 2 Udmeldelse kan ske efter skriftlig henvendelse til sekretæren. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i 2 konsekutive kalenderår.

Stk. 3 Eksklusion af medlemmer kan kun ske efter flertalsbeslutning på en generalforsamling med efterfølgende urafstemning. Eksklusion af et medlem kræver mindst 3/4 af de ved urafstemning afgivne stemmer. Forslag om eksklusion skal fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen.

Stk. 4 Selskabets videnskabelige møder er åbne for alle interesserede.

§3

Det ordinære kontingent fastsættes for en regnskabsperiode ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet for associerede medlemmer fastsættes for en regnskabsperiode ad gangen på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Æresmedlemmer og medlemmer, som er fyldt 70 år, er kontingentfri.

§ 4

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer.

Selskabets formand, som skal være læge, vælges på generalforsamlingen ved relativ stemmeflerhed blandt selskabets ordinære medlemmer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges herefter på generalforsamlingen ved relativ stemmeflerhed blandt selskabets ordinære medlemmer. Ethvert ordinært medlem af selskabet kan vælges til bestyrelsen. Højest 2 medlemmer af bestyrelsen kan være ikke-læger.

Forslag til formand og bestyrelsesmedlemmer stiles til den siddende bestyrelse og fremsendes til sekretæren senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Forslagene sendes ud med indkaldelse til generalforsamlingen. Hvis antallet af forslag overstiger antallet af ledige bestyrelsespladser, skal der fo-retages skriftlig afstemning blandt selskabets ordinære medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen. På hver stemmeseddel anføres maksimalt det antal navne, der svarer til antallet af ledige bestyrelsespladser. Bestyrelsesposterne besættes med de medlemmer, der har fået det højeste antal stemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg er muligt én gang.

Stk. 2 Formanden vælges for en 2-årsperiode og kan genvælges én gang. Valg og genvalg kan finde sted uagtet at pågældende derved evt. kommer til at sidde i bestyrelsen i mere end 4 på hinanden følgende år.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.

Stk. 4 Generalforsamlingen vælger desuden ved mundtlig afstemning 2 revisorer. Dette valg er gældende for 2 år. Revisorerne kan genvælges.

Stk. 5 Formanden udpeger sekretær, som skal være medlem af selskabet. Sekretæren fungerer også som kasserer. Sekretæren virker som ikke-stemmeberettiget medlem af bestyrelsen.

§ 5

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabet holder årligt generalforsamling. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt og dagsorden fremsendes 3 uger forud.

Stk. 2 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Sekretæren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Beretning fra eventuelle udvalg
  6. Eventuelt valg af formand
  7. Eventuelt valg til bestyrelse
  8. Eventuelt

Stk. 3 Generalforsamlingen vælger dirigenten blandt selskabets ordinære medlemmer ved absolut stemmeflerhed.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 8 uger efter, at mindst 1/3 af de ordinære medlemmer over for bestyrelsen har fremsat skriftlig motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage forud.

Stk. 5 Sekretæren udsender til alle medlemmer referat af generalforsamling senest 8 uger efter dens afholdelse.

§ 6

Vedtagelse af lovændringer forudsætter at mere end halvdelen af selskabets medlemmer personligt er tilstede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de person ligt tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end 1/2 af medlemmerne personligt er tilstede, skal spørgsmålet udsættes og inden tre måneder afgøres ved en følgende ekstraordinær generalforsamling, subsidiært en skriftlig urafstemning. I begge tilfælde vedtages lovændringer da ved simpel stemmeflerhed.

§7

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og udpege medlemmer hertil.

§ 8

Selskabets opløsning eller forening med andre selskaber kan kun finde sted efter drøftelse på en generalforsamling med efterfølgende urafstemning, hvoraf mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Anvendelse af selskabets aktiver skal afgøres ved simpel stemmeflerhed i forbindelse med denne generalforsamling.

§9

Selskabet kan modtage gaver eller arv fra private eller offentlige med henblik på at fremme videnskabeligt virke inden for transplantationsforskningen i videste forstand. Midlerne forvaltes af den til enhver tid siddende bestyrelse. Ved hver generalforsamling aflægges beretning om regnskab af sekretæren.

Som vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. september 1991, revideret ved urafstemning december 2002, og revideret ved flerstemmighed på ekstraordinær generalforsamling februar 2023.

 

København, den 16. februar 2023

Michael Perch
Formand
Helle Bruunsgaard
Sekretær