Hvem kan blive medlem?

Læger med interesse for transplantation kan optages som ordinære medlemmer af selskabet. Desuden kan sundhedspersonale, som er interesseret i selskabets formål, optages som ordinære medlemmer. Optagelse sker ved simpel stemmeflerhed. Anmodning om optagelse sendes til sekretæren. Optagelse i selskabet sker efter godkendelse i bestyrelsen. Årets nye medlemmer annonceres mundtligt ved generalforsamlingen.

Repræsentanter for medicinalindustrien kan optages som associerede medlemmer i selskabet efter motiveret ansøgning til sekretæren og bestyrelsens godkendelse. Firmamedlemmernes medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Hvordan bliver man medlem?

Indmeldelse foregår vi Lægforeningen på nedenstående Links:

Indmeldelse for lægelige medlemmer sker via Lægeforeningen – Min side  – Mit Medlemskab – vælg indmeldelse i Dansk transplantationsselskab

Indmeldelse for ikke-læger sker via Anmod om medlemskab i en ekstern enhed – Minside (laeger.dk)

Det årlige kontingent er: 250,- Kr. for ordinære medlemmer.

Kan en virksomhed blive medlem?

Ja, virksomheds medlemsskab kan tegnes via Dansk transplantationsselskabs sekretær og koster 2.000,- kr. pr. år.